Prof. dr Slobodan Obradović

Obradović Dušana Slobodan je rođen 1957. u Kragujevcu, gde je završio osnovnu školu i gimnaziju.
Medicinski fakultet u Beogradu je upisao 1976/77., a diplomirao je 1982. sa srednjom ocenom 9.00 (devet).
Do dobijanja specijalizacije iz pedijatrije 1987. radio je u Službi hitne medicinske pomoći u Kragujevcu.
Poslediplomske studije iz neurologije upisao je školske 1982/83., magistrirao je 1991., a doktorirao 1994. na Medicinskom fakultetu u Beogradu.
Specijalistički ispit iz pedijatrije položio je 1991., i od tada radi u Pedijatrijskoj klinici KC-a u Kragujevcu.
Od maja 2001. do jula 2004., kao i od septembra 2012. do oktobra 2015. vršio je dužnost Direktora klinike.
Od 2001. do 2004. godine član je Upravnog odbora KBC Kragujevac.
U periodu od februara 2010. do oktobra 2012. je bio Generalni direktor Kliničkog centra Kragujevac.

U toku njegovog mandata je Klinički centar Kragujevac prvi put akreditovan 2011.
Za asistenta Medicinskog fakulteta u Kragujevcu, za predmet pedijatrija, izabran je 1992., za docenta 1995. za vanrednog profesora 1999.  i za redovnog profesora 2005.
Nakon edukacije iz transfontanelarne neurosonografije 1989g. u Splitu, dr Slobodan Obradović je među prvima u Srbiji počeo samostalno da se bavi pregledom mozga kroz veliku fontanelu.
Od 1990. on je redovni predavač ove neinvazivne metode na Jugoslovenskoj školi ultrazvuka, a od 2001. moderator iz Pedijatrijske i neonatalne ultrasonografije.

Član je uprave Društva za primenu ultrazvuka u medicini, biologiji i veterini Srbije. Od 2005.
Edukuje kolege iz zemlje i regiona u Školi transfontanelarne neurosonografije koja se svake godine održava u Pedijatrijskoj klinici u Kragujevcu.

Posebna oblast interesovanja mu je NEONATALNA NEUROLOGIJA kojoj je posvetio najveći deo svog stručnog i istraživačkog rada.
Do sada je kao predavač po pozivu boravio na svim značajnim skupovima pedijatara i bio je uključen u sve oblike poslediplomske nastave.
Redovni je predavač (bio je moderator iz oblasti ultrazvuka i dečje neurologije) u Jugoslovenskoj Pedijatrijskoj školi od njenog osnivanja 1997. sve do danas kada je škola prerasla u Pedijatrijsku školu Srbije.
Bio je član je predsedništva Pedijatrijske škole Srbije i Crne Gore, a danas je Zamenik predsednika Udruženja pedijatara Srbije.
Bio je član predsedništva Perinatološke sekcije i član predsedništva Pedijatrijske sekcije SLD-a. Platinastu Povelju Jugoslovenske škole ultrazvuka dobio je 2005., a dijamantsku povelju Edukacionog centra Srbije za ultrazvuk je dobio 2010.

Zahvalnicu Srpskog lekarskog društva za dugogodišnji uspešan rad je dobio novembra 2006., Plaketu SLD-a maja 2010. i Povelju SLD-a 2016.
Zahvalnicu Udruženja pedijatara Srbije i Pedijatrijske škole Srbije dobio je juna 2012., a Plaketu Udruženja pedijatara Srbije 2017.

Predavač je na užoj specijalizaciji iz pedijatrije, kao i na poslediplomskim studijama iz Neuronauka na Fakultetu medicinskih nauka u Kragujevcu.
Uključen je u kontinuiranu medicinsku edukaciju iz perinatologije, pedijatrije i neurologije kako na matičnom, tako i na drugim medicinskim fakultetima (Beograd, Novi Sad, Banjaluka).

Prof. dr Slobodan Obradović je autor ili koautor u 232 rada (44 u časopisima), 9 monografija i udžbenika, bio je mentor u više magistarskih i dve doktorske teze. Služi se engleskim jezikom.
Oženjen je i ima dvoje dece.

Scroll to Top