dr Srđan Pašić

 Dr Srđan Pašić rođen je 1962. godine u Beogradu. Medicinski fakultet u Beogradu upisao je školske 1980/81. godine i završio oktobra 1986. godine sa prosečnom ocenom 9,36. U zvanje asistenta Medicinskog fakulteta u Beogradu za predmet pedijatrija izabran je aprila 1998. godine, a ponovo je izabran aprila 2002. i juna 2006. godine. U zvanje docenta izabran je 2006. a u zvanje vanrednog profesora 2012 i reizabran je 2017g. Specijalistički ispit iz pedijatrije položio je 1993. godine sa odličnim uspehom. Magistarski rad pod nazivom “Hronična granulomatozna bolest – tok, prognoza i terapija rekombinantnim interferonom-gama” odbranio je 1995 godine. Doktorsku disertaciju “Značaj alogene transplantacije matične ćelije hematopoeze u teškoj kombinovanoj imunodeficijenciji” je odbranio u junu 1999. godine na Medicinskom fakultetu u Beogradu.

U julu i avgustu 1990. godine boravio je dva meseca u svojstvu kliničkog posmatrača u Childrens Hospital, Pittsburgh, SAD na odeljenju pedijatrijske intenzivne nege. U maju 1992. godine pohađao je osmodnevni kurs imunologije za kliničare u Hammersmith Hospital, London i ujedno boravio u svojstvu posmatrača u jedinici za transplantaciju kostne srži u Hospital for Sick Children, London, V.Britanija. U periodu jul 1995. – jul 1996. godine boravio je kao lekar-specijalista na stručnom usavršavanju u Northern supraregional center for primary immunodeficiencies, Newcastle, Velika Britanija u odeljenju za transplantaciju kostne srži u primarnim imunodeficijencijama. Godine 1998. postavljen je za načelnika službe alergologije i klinčke imunologije . Od stranih jezika aktivno govori, čita i piše engleski, a služi se italijanskim jezikom. . Do sada je objavio 62 rad u časopisima kategorije M21 – M23, 21 kao prvi autor, 2984 heterocitata u međunarodnim časopisima.

Scroll to Top