dr Sci. med Nevena D. Folić

Dr sci. med Nevena D. Folić, specijalista pedijatrije, Šef Odseka za endokrinologiju Klinike za pedijatriju Kliničkog centra Kragujevac i asistent Fakulteta medicinskih nauka Univerziteta u Kragujevcu za užu naučnu oblast Pedijatrija, rođena je 1979. godine u Kragujevcu.
Osnovnu školu i Prvu kragujevačku gimnaziju, Prirodno-matematičkog smera završila je sa odličnim uspehom, kao nosilac Vukove diplome.
Medicinski fakultet Univerziteta u Kragujevcu završila je 2004. godine, sa prosečnom ocenom 9,74. U toku osnovnih studija, više puta je nagrađivana od strane Medicinskog fakulteta i Univerziteta u Kragujevcu.

Od januara 2006. do novembra 2008. godine radila je u Domu zdravlja Kragujevac, a od novembra 2008. godine zaposlena je na Klinici za pedijatriju Kliničkog centra Kragujevac.
Specijalizaciju iz oblasti Pedijatrije završila je 2015. godine na Fakultetu medicinskih nauka Univerziteta u Kragujevcu sa odličnim uspehom.
U domenu užeg specijalističkog usavršavanja iz oblasti Endokrinologije, deo subspecijalističkog staža obavila je u referentnim ustanovama u Beogradu kao što su Univerzitetska dečja klinika, Institut za zdravstvenu zaštitu majke i deteta “Dr Vukan Čupić” i Klinika za endokrinologiju, dijabetes i bolesti metabolizma Kliničkog centra Srbije.
Subspecijalistički ispit položila je sa uspehom jula meseca 2018. godine. Aktivno se bavi ultrazvučnom dijagnostikom štitaste žlezde, a edukaciju je uspešno završila 2014. godine na Univerzitetskoj dečjoj klinici u Beogradu.
Doktorske akademske studije Fakulteta medicinskih nauka u Kragujevcu završila je 2013. godine, odbranivši doktorsku disertaciju pod nazivom: „Analiza faktora rizika za nastanak metaboličkog sindroma kod dece i adolescenata“ čime je stekla naučni naziv Doktor medicinskih nauka.
Na Fakultetu medicinskih nauka Univerziteta u Kragujevcu u zvanju saradnik u nastavi za užu naučnu oblast Pedijatrija zaposlena je od 2015. godine, a potom u zvanju asistenta za istu užu naučnu oblast od 2016. godine.

U svojstvu predavača učestvovala je na brojnim domaćim i međunarodnim kongresima i kontinuiranim edukacijama iz oblasti dečje endokrinologije.

Autor je ili koautor više radova objavljenih u celini u nacionalnim i internacionalnim časopisima, kao i onih prezentovanih na međunarodnim i domaćim naučno-stručnim skupovima, koji su publikovani u vidu sažetaka.

Učesnik je i jednog naučnog junior projekta.

Član je Srpskog lekarskog društva i Lekarske komore Srbije.
Dr Nevena Folić je udata i majka dvoje dece.

Scroll to Top