Prof. dr Jovan Košutić

Dr Jovan Košutić rođen je 1955. godine u Beogradu. Medicinski fakultet u Beogradu upisao je školske 1974/75. godine i završio februara 1981. godine sa prosečnom ocenom 9,57. Za vanrednog profesora Medicinskog fakulteta u Beogradu, katedra pedijatrija, izabran je od 2012g.

Stručno usavršavanje: Tokom 1990-1991. godine boravio je sedam meseci na stručnom usavršavanju iz dečije kardiologije u The Royal Brompton Hospital, London, kod dr E.A.Shinebournea, a potom, narednih pet meseci u The Boston Children`s Hospital, Harvard Medical School, sa posebnim osvrtom na dečiju interventnu kardiologiju. Po povratku u zemlju uvodi, po prvi put na našim prostorima, interventne kateterizacione procedure ( balon dilataciju, stentove) kod urođenih opstruktivnih lezija levog srca ( koarktacija, aortna stenoza).

Za redovnog člana Udruženja dečijih kardiologa Evrope izabran je maja 1996. godine kojom prilikom mu je dodeljena i diploma o zvanju subspecijaliste dečijeg kardiologa izdata od strane ovog udruženja a za člana Američkog udruženja kardiologa (AHA) 2014g. Posebna polja interesovanja: pedijatijska i neonatalna interventna kardiologija urođenih srčanih mana (USM), fetalna ehokardiografija, kongestivna srčana insuficijencija kod dece, kardiomiopatije, urođene srčane mane kod odraslih. Uradio preko 500 intervnetnih kateterizacija kod pacijenata sa USM. Moderator tematske oblasti kardiologija Pedijatrijske škole Srbije i član katedri kardiologije i neonatologije za poslediplomsku nastavu. Do sada objavio 28 radova u časopisima sa SCI liste (12 kao prvi ili vodeći autor) sa preko 100 međunarodnih heterocitata.

Najvažniji radovi:

*vodeći autor

1.Prijic S, Ristic G, Pasic S, Minic A, Vukomanovic V, Adjic O, Ninic S, Kosutic J*. Bilateral giant coronary aneurysms in Kawasaki disease: how difficult can it be? Circulation 2013;128:2257-8. M21; IF 14,948
2. Kosutic J, Prijic S, Kosutic I. Beta-blockers in pediatric cardiology. In: Momoka Endo and Nanami Matsumoto (Editors), Beta-Blockers: New Research. New York, Nova Science Publishers Inc, 2008; 75-106. . ISBN 978-1- 60456-706- 9
3. Kosutic J, Minic P, Sovtic A, Prijic S. Upper lung lobe systemic artery-pulmonary vein fistula with signs and symptoms of congestive heart failure: successful treatment with coil embolization. J Vasc Interv Radiol 2007;18: 299-302. M22; IF 2,207
4. Kosutic J, Zamurovic D. High –dose beta-blocker hypertrophic cardiomyopathy therapy in a patient with Friedreich ataxia. Pediatr Cardiol 2005; 26:727-30. M23; IF 0,986
5. Kosutic J. Severe transient left ventricular hypertrophy in an infant with acute myocarditis and heart failure. Pediatr Cardiol 2004 ; 25:677-80. M23; IF 0,694

Profesor Košutić je jedan od pionira fetalne ehokardiografije na našim prostorima. Kurs iz fetalne ehokardiografije završio je 1991. godine u Bostonu, SAD, na medicinskom fakultetu univerziteta Harward. Osnivač je fetalne ehokardiografije na Instutu za majku i dete, N. Beograd i jedan od osnivača konzilijuma za fetalne anomalije u kome vec vise od 10 godina uspešno saradjuju Institut za majku i dete i GAK Narodni front.

Premda su urođene srčane mane relativno retke ( učestalost od 6-8 na hiljadu živorodjene dece ) one predstavljaju najčešći pojedinačni uzrok smrtnog ishoda dece u prvoj godini zivota. Oko 90% svih urođenih srčanih mana, na žalost, dolazi iz grupe tzv. nerizičnih trudnoća. Poslednjih godina sve više ginekologa upućuje trudnice na ekspertski pregled srca ploda kod dečijeg kardiologa obučenog za izvođenje fetalne ehokardiografije. Cilj ovog pregleda je da se isključi/potvrdi prisustvo urođene srčane mane. Ako je mana prisutna roditeljima se pruža detaljna informacija o vrstama i mogućnostima lečenja kada se beba rodi, kao i o rizicima koje pojedine intervencije nose. Najzad, roditelji dobijaju detaljnu informaciju o kvalitetu života bebe nakon učinjenih intervencija. Zbog toga u drugim zemljama postoji i skrining urođenih anomalija srca fetusa koji se radi svakoj trudnici i kada je trudnoća normalna.

Prof. Košutić je konsultant u mnogim međunarodnim centrima, između ostalog i u Kini.

Scroll to Top