O NAMA

Prof. dr Jovan Košutić

Profesor Košutić je jedan od pionira fetalne ehokardiografije na našim prostorima. Kurs iz fetalne ehokardiografije završio je 1991. godine u Bostonu, SAD, na medicinskom fakultetu univerziteta Harward. Osnivač je fetalne ehokardiografije na Instutu za majku i dete, N. Beograd i jedan od osnivača konzilijuma za fetalne anomalije u kome vec vise od 10 godina uspešno saradjuju Institut za majku i dete i GAK Narodni front.

PROČITAJ VIŠE EKG skrining kod dece sportista

Prof. dr Ana Vujić

Vujić (Jovan) Ana, pedijatar,vanredni profesor Fakulteta medicinskih nauka Univerziteta u Kragujevcu od 2012.,šef Odseka za nefrologiju Klinike za pedijatriju, KC Kragujevac od 2013. Rođena u Kragujevcu 1966.god. Diplomirala na Medicinskom fakultetu Univerziteta u Beogradu 1990. (prosečna ocena 9,86), gde je završila specijalizaciju iz Pedijatrije 1997.god.

PROČITAJ VIŠE

Prof. dr Biljana Vuletić

Biljana Vuletić , MD,PhD, je vanredni profesor Pedijatrije na Fakultetu medicinskih nauka Univerziteta u Kragujevcu i Načelnik Odeljenja za Gastroenterologiju na Pedijatrijskoj klinici KC Kragujevac. Ona je član Uprave Pedijatrijske škole Srbije i Moderator za oblast Gastroenterologija. Redovan je član Evropskog Udruženja za dečju gastroenterologiju, hepatologiju i nutriciju (ESPGHAN).

PROČITAJ VIŠE

Prof. dr Anđelka Stojković

Radno iskustvo

2001-2017. U Poliklinici Dr Vezmar, Kragujevac
od 1999. Načelnik Odeljenja za pulmologiju, alergologiju i kardiologiju, Klinika za pedijatriju, Kragujevac
Ukupno 32 godine radnog staža, 23 godine nastavnik Fakulteta medicinskih nauka u Kragujevcu.

PROČITAJ VIŠE

Prof. dr Srđan Pašić

BIOGRAFSKI PODACI

Prof. dr Srđan Pašić rođen je 1962. godine u Beogradu. Medicinski fakultet u Beogradu upisao je školske 1980/81. godine i završio oktobra 1986. godine sa prosečnom ocenom 9,36. U zvanje asistenta Medicinskog fakulteta u Beogradu za predmet pedijatrija izabran je aprila 1998. godine, a ponovo je izabran aprila 2002. i juna 2006. godine. U zvanje docenta izabran je 2006. a u zvanje vanrednog profesora 2012 i reizabran je 2017g.

PROČITAJ VIŠE

Doc. dr sci. med. Vladimir Zdravkovic

Ime i prezime, akademska titula: Doc. dr sci. med. Vladimir Zdravkovic
Adresa: Republika Srbija: Njegoševa 3/27, 34000 Kragujevac
Telefon: +381641266833
E-Mail: vlada_z@ptt.rs
Nacionalnost: srpska
Datum rodjenja: 12.09.1973.
Bračni status: oženjen, jedno dete

PROČITAJ VIŠE

dr Sci. med Jasmina Đinđić

Radno iskustvo

Obrazovanje 1989 god - Diplomirala na Medicinskom fakultetu u Beogradu.
2000 god- Završila specijalizaciju iz oblasti pedijatrije, na Medicinskom fakultetu u Beogardu.
2000 god. Magistarski rad na temu "Praćenje neuroloških parametara kod dece sa hipoksično-ishemičnom encefalopatijom " na Medinskom fakultetu u Kragujevcu .
2008 god. Doktorski rad na temu "Longitudinalno neurološko praćenje dece sa ranim cerebralnim oštećenjima " na Medicinskom fakultetu u Kragujevcu . "

PROČITAJ VIŠE

Nevena Igrutinović

Nevena Igrutinović, završila je osnovne i master studije na Filozofskom fakultetu, Univerziteta u Beogradu. Aktuelno pohađa doktorske akademske studije na Fakultetu medicinskih nauka, Univerziteta u Kragujevcu. Sertifikovani je REBT/KBT savetnik. Stekla je višegodišnje iskustvo u radu sa decom i adolescentima, radom u Razvojnom savetovalištu, Doma zdravlja, a potom na Klinici za pedijatriju, KC Kragujevac. Uloga psihologa ogleda se u pružanju pomoći u rešavanju problema razvojnog doba, kao i problema dece i omladine.

PROČITAJ VIŠE

dr Boban Ćupić

Pedijatar, zaposlen u centralnom dečjem dispanzeru Doma zdravlja Kragujevac. Rođen 1964.g. u Kragujevcu. Diplomirao na medicinskom fakultetu u Beogradu 1990.g. (prosečna ocena 9,03) gde je takođe uspešno položio specijalistički ispit iz pedijatrije 1999.g. Bavi se preventivnim pregledima i lečenjem dece predškolskog i školskog uzrasta. Takođe obavlja ultrazvučni skrining kukova novorođenčadi. Ima 28 godina radnog iskustva.

PROČITAJ VIŠE

dr Sci. med Nevena D. Folić

Dr sci. med Nevena D. Folić, specijalista pedijatrije, Šef Odseka za endokrinologiju Klinike za pedijatriju Kliničkog centra Kragujevac i asistent Fakulteta medicinskih nauka Univerziteta u Kragujevcu za užu naučnu oblast Pedijatrija, rođena je 1979. godine u Kragujevcu. Osnovnu školu i Prvu kragujevačku gimnaziju, Prirodno-matematičkog smera završila je sa odličnim uspehom, kao nosilac Vukove diplome.

PROČITAJ VIŠE

dr Raša Medović

Dr Raša Medović, rođen je 11.11.1985. godine u Kragujevcu, gde je završio osnovnu školu kao đak generacije i srednju medicinsku školu sa odličnim uspehom. Fakultet medicinskih nauka, Univerziteta u Kragujevcu upisao školske 2004/05. godine, diplomirao u martu 2011. godine, sa prosečnom ocenom 9,65. Školske 2011/12. godine upisao Doktorske akademske studije na izbornom području "Klinička i eksperimentalna interna medicina”, podpodručje: hematologija, položio usmeni doktorantski ispit sa ocenom 10 i u fazi je izrade doktorske disertacije. Od avgusta 2012. godine zaposlen kao klinički lekar na Klinici za Pedijatriju, Kliničkog centra Kragujevac. Maja 2013. godine upisao specijalizaciju iz pedijatrije, a specijalistički ispit položio jula 2017. godine sa odličnim uspehom. Nekoliko meseci radio kao pedijatar u Centru za neonatologiju, Ginekološko–akušerske klinike, Kliničkog centra Kragujevac, a od januara 2018. godine na odeljenju hematoonkologije, na Klinici za Pedijatriju, gde je postavljen i za šefa odseka hematologije.

PROČITAJ VIŠE