Nevena Igrutinović

Nevena Igrutinović

Nevena Igrutinović, završila je osnovne i master studije na Filozofskom fakultetu, Univerziteta u Beogradu. Aktuelno pohađa doktorske akademske studije na Fakultetu medicinskih nauka, Univerziteta u Kragujevcu. Sertifikovani je REBT/KBT savetnik. Stekla je višegodišnje iskustvo u radu sa decom i adolescentima, radom u Razvojnom savetovalištu, Doma zdravlja, a potom na Klinici za pedijatriju, KC Kragujevac.

Uloga psihologa ogleda se u pružanju pomoći u rešavanju problema razvojnog doba, kao i problema dece i omladine. Zadaci psihologa uključuju psihodijagnostiku, primenom baterije psiholoških testova, savetodavni rad sa decom i roditeljima u cilju prevencije mogućih poteškoća u razvoju i korekcije postojećih smetnji, podsticanja i optimalizacije kognitivnog, emocionalnog i socijalnog razvoja deteta.

Psihodijagnostika:

ispitivanje intelektualnih sposobnosti, procena psihomotornog razvoja, procena pojedinih sposobnosti, ispitivanje ličnosti

Savetodavni rad:

individualni program za stimulaciju i integraciju psihomotornog razvoja, podsticanje saznajnih funkcija, vežbe relaksacije, savetodavni rad sa roditeljima

Posebni problemi kod dece:

rani psihomotorni razvoj sa riziko faktorima, usporen razvoj govora u ranom uzrastu, poremecaj pažnje, disharmoničan razvoj, psihomotorna retardacija, praćenje razvoja i savetovanje dece sa epilepsijom, tikovima, strahovima, agresivnosti, smetnjama u komunikaciji i socijalizaciji, poremećajima navika, noćnim mokrenjem psihosomatika: astma, glavobolje, stomačne tegobe, šećerna bolest procena zrelosti za polazak u školu, poteškoće u usvajanju školskog gradiva, povučeno dete, hiperaktivno dete, problemi u sazrevanju, emocionalni problem, nedostatak samopouzdanja, poteškoce u komunikaciji sa roditeljima ili sa vršnjacima

Mladalačko doba:

teškoće u učenju, nedostatak volje, povlačenje u sebe, usamljenost, potištenost, psihička napetost, nedostatak samopouzdanja, teškoće u komunikaciji i socijalizaciji, konflikti sa roditeljima, problemi sa uspavljivanjem i spavanjem, strahovi