dr Raša Medović

dr Raša Medović

Biografski podaci

Dr Raša Medović, rođen je 11.11.1985. godine u Kragujevcu, gde je završio osnovnu školu kao đak generacije i srednju medicinsku školu sa odličnim uspehom. Fakultet medicinskih nauka, Univerziteta u Kragujevcu upisao školske 2004/05. godine, diplomirao u martu 2011. godine, sa prosečnom ocenom 9,65. Školske 2011/12. godine upisao Doktorske akademske studije na izbornom području "Klinička i eksperimentalna interna medicina”, podpodručje: hematologija, položio usmeni doktorantski ispit sa ocenom 10 i u fazi je izrade doktorske disertacije. Od avgusta 2012. godine zaposlen kao klinički lekar na Klinici za Pedijatriju, Kliničkog centra Kragujevac. Maja 2013. godine upisao specijalizaciju iz pedijatrije, a specijalistički ispit položio jula 2017. godine sa odličnim uspehom. Nekoliko meseci radio kao pedijatar u Centru za neonatologiju, Ginekološko–akušerske klinike, Kliničkog centra Kragujevac, a od januara 2018. godine na odeljenju hematoonkologije, na Klinici za Pedijatriju, gde je postavljen i za šefa odseka hematologije.

Stručno usavršavanje

Učesnik projekta za razvoj palijativne nege "Development of Palliative Care Services in Serbia", pod pokroviteljstvom Evropske Unije. Završio kurs "Ultrazvuk u pedijatrijskoj radiologiji" na Univerzitetskoj dečijoj klinici u Beogradu i od tada učestvuje u praktičnom izvođenju ultrazvučne dijagnostike abdomena, vrata, testisa i mekih tkiva kod dece. U više navrata učesnik akademija “Haemophilia education“ u Pragu, Bratislavi, Varšavi i Bukureštu. Učestvuje u sprovođenju nekoliko kliničkih studija na Pedijatrijskoj klinici, KC Kragujevac vezanih za hemofiliju A i B, duboku vensku trombozu, Diabetes melitus tip II i alergiju na ambroziju kod dece. Autor i koautor oko 40 naučnih radova koji su objavljeni u časopisima i zbornicima kongresa, kako međunarodnog, tako i nacionalnog značaja. U martu 2018. godine bio predavač na Pedijatrijskoj sekciji Srpskog lekarskog drustva. Korisnik nekoliko stipendije za učešće na naučno–istraživačkim projektima, koje dodeljuje i sprovodi Ministarstvo prosvete i nauke Republike Srbije i korisnik stipendije grada Kragujevca. Oženjen, otac jednog deteta. Odlično poznaje rad na računaru. Dobro govori engleski jezik, poznaje osnove nemačkog i norveškog jezika.