Doc. dr sci. med. Slavica Marković

Doc. dr sci. med. Slavica Marković

Doc. dr sci. med. Slavica Marković, specijalista pedijatrije, Načelnik Odeljenja endokrinologije i imunologije Pedijatrijske Klinike KC Kragujevac, Docent na Katedri pedijatrije Fakulteta medicinskih nauka Univerziteta u Kragujevcu.

Doc dr Slavica Marković je rođena 1960.god u Topoli. Medicinski Fakultet Univerziteta u Beogradu je završila 1984.god, sa prosečnom ocenom 9,50. God 1989. je izabrana u zvanje asistenta -pripravnika na katedri za pedijatriju Fakulteta medicinskih nauka Univerziteta u Kragujevcu, od kada je zaposlena i u Pedijatrijskoj Klinici KC Kragujevac, za koju je sa uspehom završila specijalizaciju iz 1993. god. u Institutu za majku i dete u N.Beogradu. Magistrasku tezu pod nazivom “ Klinička procena rasta i razvoja školske dece “ je odbranila 2001. god. na Medicinskom Fakultetu u Beogradu, a iste godine je izabrana u zvanje asistenta na katedri za pedijatriju. Doktorsku tezu pod nazivom “ Uticaj glukokortikoidne terapije na homesostazu glukoze u dece” je odbranila na Fakultetu medicinskih nauka Univerziteta u Kragujevcu 2009. god., a marta 2010. god je izabrana u zvanje docent na katedri za pedijatriju Fakulteta medicinskih nauka u Kragujevcu. Član je Srpskog lekarskog društva i Pedijatrijskog aktiva Endokrinološke sekcije u njemu. Član je Pedijatrijske sekcije i Lekarske komore Srbije.

Bila je na stručnom usavršavanju u IInd Postgraduate Course and Meeting "Contemporary diabetes"- Varna, Bulgaria 2015. god, Rezultati naučnog i istraživačkog rada prikazani su kroz veliki broj autorskih ili koautorskih publikacija objavljenih u međunarodnim i nacionalnim časopisima od čega 17 u časopisima sa SCI liste.Autor je više poglavlja u 3 udžbenika za redovnu i postdiplomsku nastavu. Takođe je autor brojnih radova prezentovanih na međunarodnim i domaćim naučno-stručnim skupovima, koji su publikovani u vidu sažetaka. Član je organizacionih i naučnih odbora u njima, na međunarodnim i domaćim naučno-stručnim skupovima, kao I predavač po pozivu na plenarnim sesijama. Učesnik je kao u 4 domaća naučna projekta (junior).Rukovodilac je jednog programa Kontinuirane medicinske edukacije i predavač na još 5 seminara KME. Član je Komisije za odobrenje spoljasnjih potkožnih insulinskih pumpi KC Kragujevac od 2008. god,od kada je i član Etičkog odbora za fetalne anomalije KC Kragujevac . Konsultant je iz oblasti dijabetologije u Zavodu za lečenje i rehabilitaciju dece i omladine obolele od dijabetesa u B. Banji Arandjelovac od 2006. god.

Uža oblast rada joj je pedijatrijska endokrinologija, u okviru koje je se posebno ističe:

  • I – Dijabetes melitus, tip I, tip II, poremećaji tolerancije na glikozu,
  • II – Hipoglikemija
  • III – Poremećaji rasta- nizak rast ; visoki rast
  • IV – Poremećaji štitaste žlezde
  • V - Poremećaji polne diferencijacije, poremećaji puberteta, disfunkcionalno juvenilno menstrualno krvavljenje, policistični ovarijalni sindrom i hirzutizam
  • VI – Poliurija i polidipsija, insipidni dijabetes
  • VII - Poremećaji funkcije nadbubrežnih žljezda
  • VIII- Poremećaji paratiroidnih žlezda, hipo i hiperkalcemije